Now showing items 1-5 of 5

  • type-icon

   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(DIP e-learning for e-commerce) หลักสูตร e-commerce ในระบบ e-learning 

   ศราวุธ แรมจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-13)

   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พัฒนาอีเลิร์นนิงแพลตฟอร์มขึ้นมาส่งเสริมทักษะทางธุรกิจของภาคเอกชน ดังนั้นโครงการนี้จึงได้ทำการพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ดิจิทัลได้ หลังจากที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ มีประชาชนจำนวน 345 รายซึ่งลงทะเบียนเป็นนักเรียนของระบบการเรียนรู้ดิจิทัล โดยส่วนมากนักศึกษามาจากภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยสอดคล้องกับจำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย โดยร้อยละ 17.41 ของนักเรียนสามารถนำทักษะเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ...
  • type-icon

   จัดทำหลักการบริหารข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance และ Cyber Security สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ศราวุธ แรมจันทร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-21)

   สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐได้ตระหนักถึงการดำเนินการให้สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ดำเนินการประเมินช่องว่างของการดำเนินงานในปัจจุบันกับสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จากนั้นจึงได้ดำเนินการให้ทุกกระบวนการสอดคล้องต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐยังได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านธรรมาภิบาลข้อมูลซึ่งต้องดำเนินการต่อไปอนาคต
  • type-icon

   จัดทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2564-2568 

   ศราวุธ แรมจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งหน่วยนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการและกระบวนการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้โดยสาร แผนนวัตกรรม AOT ได้รับการพัฒนาสำหรับปี 2564 - 2568 แผนนี้เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเรื่ององค์กรแห่งนวัตกรรม นวัตกรรมการบริการ นวัตกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยจะนำกลยุทธ์ทั้งหมดไปใช้กับ 6 สาขาของทอท. ประกอบด้วยสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติดอนเมือง สนามบินนานาชาติภูเก็ต สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่และสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย Airport of Thailand established an innovation ...
  • type-icon

   วิเคราะห์ออกแบบแพลตฟอร์มเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยง และผลกระทบทางสุขภาพกลุ่มวัย ครอบครัว และกลุ่มเปราะบาง 

   ศราวุธ แรมจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-05-25)

   กรมอนามัยมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพกลุ่มวัย ครอบครัวและกลุ่มเปราะบาง โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการจัดทำการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกรมอนามัย และได้รับผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลคือข้อกำหนดของระบบดิจิทัล ประกอบด้วย ระบบบริการสุขภาพประจำตัวประชาชน ระบบบริการผู้ประกอบการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ข้อมูลความคุ้มค่า ความเหมาะสมและความปลอดภัยของการใช้ Government Data Center and Cloud Service รวมถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลย ...
  • type-icon

   สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2562 

   ศราวุธ แรมจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

   ในปี 2562 การไฟฟ้านครหลวงทำการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ที่ 79.07% ซึ่งหมายถึงพึงพอใจมากต่อการให้บริการทางดิจิทัล การสำรวจครั้งนี้ยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วยระบบภายในและระบบภายนอก ผู้ใช้พึงพอใจต่อระบบภายในอยู่ที่ 74.08% และพึงพอใจระบบภายนอกอยู่ที่ 84.06% จากการสำรวจและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวงควรจัดตั้งคณะกรรมการแปรรูปดิจิทัลซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายทางด้านการแปรรูปดิจิทัลและการนำไปใช้ In 2019, Metropolitan Electricity Authority ...