Now showing items 1-5 of 5

  • Thumbnail

   การพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

   รัชฎา คงคะจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   Nowadays, foreign languages, particularly English, are important in everyday communication of Thai people. In particular, Thailand is a tourist city that there are many foreign arrivals. Conversation between Thailand to foreigners is usually done with difficulty. Tools assisted in conversation would be necessary. Mobile devices such as smartphone and tablet are very popular. In addition, the communication network technologies are efficient developed. Therefore, we selected mobile devices as platforms for implementing “Mobile Speech to Speech ...
  • type-icon

   การสร้างแบบจำลองหัวข้อ (Topic Modelling) เพื่อการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยจากสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกับบริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด 

   รัชฎา คงคะจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-09)

   จากการที่ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นเอกสารข้อความภาษาไทย (Text) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจำนวนเอกสารและความหลากหลายของเนื้อหาในเอกสาร หากสามารถนำข้อมูลและสารสนเทศที่อยู่ในเอกสารข้อความภาษาไทยเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อสกัดข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ออกมาได้ ก็จะสามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพขององค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศได้ ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสกัดสารสนเทศออกจากเอกสารข้อความภาษาไทย คือ ความสามารถในการระบุหัวข้อ (Topic) ของเอกสารจากเนื้อหาข้อความภายในเอกสาร ...
  • type-icon

   จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2556-2559 

   รัชฎา คงคะจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   The Master Plan Information and Communication Technology Survey 2013 - 2016 (Volume 2) of the Consumer Protection Board. Has been prepared to provide a framework or guide the implementation of information and communication technology system to ensure the system. And is developing continuously to meet and support services both within and outside the organization. Including the ASEAN region with the following: - Development and integration of structured data-center products and services. Database operators Complaint database which exchange information ...
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม 

   รัชฎา คงคะจันทร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-15)

   ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความสำเร็จจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) ที่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดไว้ ที่ผ่านมา กสทช. ...
  • type-icon

   พัฒนาต้นแบบระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งแบบชาญฉลาดสำหรับจัดการ แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ 

   รัชฎา คงคะจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-14)

   ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านพลังงาน ด้วยความจำเป็นจากปัญหาอันเกิดจากการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การใช้พลังงานทางเลือกอื่น เช่น พลังงานไฟฟ้า ประกอบกับพัฒนาการของรถยนต์และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เราสามารถสร้างเครือข่าย ติดตาม รับส่งข้อมูลข่าวสารจากอุปกรณ์และนำมา ...