Now showing items 1-7 of 7

  • type-icon

   กิจกรรม ติดตามและประเมินผลโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2559 

   พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) ประจำปีงบประมาณ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าอาหารฮาลาลให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องตามหลักการศาสนา และสนับสนุนด้านการตลาดโดยการให้เครื่องหมายรับรอง ฮาลาล โดยให้เครื่องหมายรัลนองเป็นที่ยอมรับและเพิ่มความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฮาลาลสำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้โครงการฯ แบ่งกิจกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้การดำเนินโครงการทั้งสิ้น 11 กิจกรรม (ไม่รวมกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ) โดยรายงานฉบับนี้เป็นผลการ ...
  • type-icon

   กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ประจําปีงบประมาณ 2558 

   พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ปี 2558 มีการดำเนินงานโครงการได้แบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยทั้งหมด 10 กิจกรรม โดยรายงานฉบับนี้เป็นผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่ 10 ซึ่งเป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ 1 – 9 ภาพรวมการติดตามและประเมินผลโครงการ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 พบว่า กิจกรรมทั้งหมดทั้งหมดดำเนินการได้เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ คือ 1) ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 190 ผลการติดตามพบว่า มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ...
  • type-icon

   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2562 

   พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-08)

   ธุรกิจบริการมีความสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน สร้างงาน สร้างรายได้ และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับมอบหมายในการส่งเสริมพัฒนาผลักดันด้านการตลาดของธุรกิจบริการของประเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการให้มีศักยภาพพร้อมยกระดับผู้ประกอบธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) นักธุรกิจบริการมืออาชีพ (Smart Professional ...
  • type-icon

   จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

   พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-01-07)

   กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนลงสู่ระดับพื้นที่ เป็นการยึดโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับศักยภาพเชิงพื้นที่ และเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านรูปแบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทำ ...
  • type-icon

   ติดตามประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (โครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) 

   พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-01-11)

   โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (โครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ทั้ง 31 โครงการ ในการติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย และทราบถึงข้อมูลปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการวิจัย รวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัย จนนำมาสู่การจัดทำร่างข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย โดยรวบรวมจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท ...
  • type-icon

   พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ โครงการยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2563 

   พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-16)

   ธุรกิจบริการมีความสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในแง่สัดส่วนของ GDP จำนวนธุรกิจ และจำนวนการจ้างงาน รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจไทย โดยมุ่งเน้นยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน สร้างงานสร้างรายได้และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริมการพัฒนาและผลักดันด้านการตลาดของธุรกิจบริการ ดังนั้น กองธุรกิจบริการจึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพขึ้น ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งประกอบด้วย ...
  • type-icon

   วัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ 

   พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

   การดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนในปัจจุบัน มีรูปแบบการแข่งขันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนวัตรรมและทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการยอบรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เห็นได้จากประเทศที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ได้มาก จะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้มากกว่าประเทศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่น้อยกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง ...