Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   ติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล มิติบูรณาการ 

   ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-09)

   การประเมินผลแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผลเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป โดยเน้นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลก่อนเริ่มดำเนินการ รวมทั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสำนักงบประมาณในการติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งการรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจัยได้จากการจัดประชุมสัมมนาเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานบูรณาการทั้ง ๒ แผนงาน และจากการดำเนิน ...
  • type-icon

   ประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

   โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพของเนื้อหารายการที่มีการนำเสนอทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ได้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลจากการประกอบการ และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ดังกล่าว ทั้งด้านป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ลงโทษ และกระตุ้นจิตสำนึกของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านขบวนการประเมินผลจากผู้มีส่วนได้เสียจากการประกอบการ ...
  • type-icon

   สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 

   จิรพล สังข์โพธิ์; ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้จัดทำโครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฟน. ประจำปี 2560 ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1) การสำรวจข้อมูลจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปจำนวน 4,729 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถามกระดาษซึ่งแยกสุ่มผู้ตอบตามพื้นที่สำนักงานของ กฟน. ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวงเขต ...