Now showing items 1-6 of 6

  • type-icon

   การศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ระยะที่ 1) 

   จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   Land in the residential community main purpose is to assist farmers to have their own dwelling without cost but because of urban growth, land use has changed somewhat. Some use still remains as residential but some have turned into commercial. Some commercials are minor support to family income and some are commercial business that supports the farming and residential daily life and operation. However, some land use have turnedinto a fully operated businesses both retail and industrial. Rent was never collected and a new policy must now be ...
  • type-icon

   ที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน 

   จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   เชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ http://tpqi-net.tpqi.go.th หรือเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdlD=11243&OCC=ASM
  • type-icon

   รายงานฉบับสุดท้าย โครงการการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าที่ดินในเขตปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ระยะที่2) 

   จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2011)

   The significant objective of Land Valuation of Agricultural Land Reform Project, Phase 2, is to set up valuation criteria for determining values of agricultural land use. Samples of1120 agriculturists were totally chosen from those who lived in 14 provinces (80 persons / province) of agricultural land reform areas including various types of public lands, private lands and royal lands. Researchers considerably studied land use patterns with emphasis on the top three ranking of the extent of cultivation land and pasture in each province. Conceptual ...
  • type-icon

   ศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการ Medical Hub 

   จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

   ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล และหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกองทัพเรือ คือ การขยายขีดความสามารถของสนามบินอู่ตะเภาสู่การเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร กองทัพเรือได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต และเห็นสมควรใช้โอกาสนี้ในกำหนดแผนยกระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (โรงพยาบาลฯ) ซึ่งอยู่ติดกับเขตสนามบินอู่ตะเภา สู่การเป็นศูนย์การแพทย์ระดับสากลเพื่อรองรับความต้องการในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ...
  • type-icon

   ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership) 

   จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   การศึกษาความเป็นไปได้ “โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership)” (โครงการฯ) นี้ได้จัดทำขึ้นตามที่กรมการแพทย์ มีความประสงค์ให้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์ (DMS Medical Complex) ภายใต้หลักการของการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน ซึ่งกรมการแพทย์มีความต้องการช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาลเดิม และเพิ่มการเข้าถึงบริการ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ด้วยแนวคิดให้มีก ...
  • Thumbnail

   โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) 

   เกศินี วิฑูรชาติ; สุรพล นิติไกรพจน์; สุดา วิศรุตพิชญ์; อัมพร ธำรงลักษณ์; วิทวัส รุ่งเรืองผล; จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์; ประชา คุณธรรมดี; กอบชัย พงษ์เสริม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2002)

   The feasibility study has a significant objective to set up The State Railway of Thailand Asset Management Corporation. Framework of the study consists in an appropriate model of the corporation management and any other effective forms of asset administration for The State Railway of Thailand (SRT). Therdprakiet Road and local road along the side of Bang Sue Station to Don Muang Station are pilot area where SRT aiming at developing to gain high profit. In addition to establishment of the corporation, personnel management, accounting and financial ...