Now showing items 21-30 of 30

 • type-icon

  พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) กิจกรรม: การลดต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Green Productivity 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ของสถาบันอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมซึ่งที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำได้นำหลักการ Green Productivity (GP) ไปประยุกต์ใช้ ในการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 4 แห่ง
 • type-icon

  พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ จำนวน 5 แอพพลิเคชั่น 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)
 • type-icon
 • type-icon

  วิเคราะห์ศักยภาพ SMEs เพื่อการอนุมัติสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการ 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  ตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการวิเคราะห์ศักยภาพ SMEs เพื่อการอนุมัติสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจากปัจจัยต่างๆ ให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจ (Turn Around) โดยเฉพาะด้านการเงิน โดยได้จ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินการวินิจฉัยศักยภาพของสถานประกอบการของผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามหลักเกณฑ์ นำเสนอต่อคณะทำงานกลั่นกรองและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการ ในการขอรับการอนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสง ...
 • type-icon

  ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support Rescue Center) 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) ดำเนินงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย 14 แห่ง เพื่อให้บริการข้อมูลและปรึกษาแนะนำ และเชื่อมโยงส่งต่อผู้รับบริการให้หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้การช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งทางการเงิน ให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาดำเนินธุรกิจต่อไป 2) เพื่อให้มีหน่วยเชื่อมโยงการบริการ SMEs กับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ...
 • type-icon

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม OTOP ศรีวิชัย 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการนำอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการนำวัฒนธรรมศรีวิชัย มาสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม จากการดำเนินโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม OTOP ศรีวิชัยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 ราย โดยได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมกับทีมที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแล้วเ ...
 • type-icon

  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปไหมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

  Chuenwatanakul, Parichat; ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปไหมอย่างยั่งยืน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จะมุ่งเน้นเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ในด้านวัตถุดิบ การตลาด ผลิตภัณฑ์ไหมสร้างสรรค์ และเฉพาะด้านตามความต้องการของผู้ประกอบการไหม อาทิ การจัดการ ประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ฯลฯ ณ สถานที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยคำนึงถึงศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการไหมที่เข้าร่วมโครงการ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ...
 • type-icon

  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 3 กิจการ 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-23)

  สำนักงานศูนย์วิจัยฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ โดยจัดทำจดหมายส่งตรงยังกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวิสาหกิจที่สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ราย โดยที่ปรึกษาได้ทำการประเมินศักยภาพและวินิจฉัยสถานประกอบการของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ เพื่อวางแผนการบ่มเพาะหรือปรึกษาแนะนำเฉพาะด้านตามที่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะต้องการจากการบ่มเพาะและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในสถานประกอบการของผู้เข้ารับการบ่มเพาะแต่ละกิจการ จำนวน 60 man-hour มีผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส ...
 • type-icon

  สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) กลุ่ม SMEs ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start up) 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)
 • type-icon

  สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SMEs Provincial Champions) กลุ่ม SMEs ที่เริ่มต้นธุรกิจ (Start Up), กลุ่ม SMEs มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) และกลุ่ม SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล; Chuenwatanakul, Parichat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)