Show simple item record

dc.contributor.authorจิรพล สังข์โพธิ์th
dc.date.accessioned2020-07-03T07:39:09Z
dc.date.available2020-07-03T07:39:09Z
dc.date.issued2563-07-03
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/860
dc.description.abstractโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้โครงการ CERT Readiness มีความสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย และสร้างความพร้อมให้กับประเทศในด้านนี้ โดยเป็นความร่วมมือดำเนินโครงการระหว่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): สพธอ. และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาระสำคัญของโครงการฯ ประกอบด้วย 1) การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการ CERT Readiness ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 2) จัดฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) สำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการ CERT Readiness โดยเป็นการจัดสำหรับบุคลากรในภาคการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน 3) จัดการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยได้จัดอบรมทั้งสิ้นรวม 6 หลักสูตร รวมผู้เข้ารับการอบรมกว่า 200 คน 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาความร่วมมือกัน (MOU) รวม 7 สถาบันการศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมอยู่ด้วย พร้อมทั้ง แผนยุทธศาสตร์ให้สถาบันการศึกษาจัดอบรมตามหลักสูตรอบรมที่ได้พัฒนาขึ้น 5) มีการแถลงข่าวสรุปความสำเร็จของโครงการจำนวน 1 ครั้ง มีสื่อเข้าร่วมกว่า 10 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่โครงการตั้งไว้โดยครบถ้วน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะสู่ความสำเร็จ (Success Factors) ในการนำแผนฯละหลักสูตรฯ ไปสู่รูปธรรมในทางปฏิบัติในการพัฒนา รวมทั้งการจัดทำและดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาวะผู้นำ (Leadership) การปรับปรุงหรือจัดทำระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาด้าน ICT (Procurement Rules) การแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอก (External Consultant) การบริหารโครงการ การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainability & Eco-system) กลยุทธ์การลงทุน การกำหนดตัวชี้วัดโครงการตามหลักธรรมาภิบาล และการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา The project “Consultancy for Developing Cyber security Experts under CERT Readiness Program” was under collaboration between Electronic Transactions Development Agency (ETDA) and Thammasat University Research and Consultancy Institute (TURAC) and was inline with the country direction and policy to harness Thailand toward “Digital Economy”. Significant outputs of the project are listed as follows: 1) Established “Cyber security Experts Development Plans” for near, middle and long terms. 2) Organized a so called “Table Top Exercise” for more than 100 members from Healthcare Sector of the country to join. 3) Organized 6 training programs in regarding to Cyber security for more than 200 participants from variously related public and private agencies. 4) Established “Academic Collaboration Network” under an “MOU” among 7 local universities, including Thammasat University in development of Cyber security Curricula under an assigned strategic plan. 5) Organized a press conference on the “Project Success” with more than 10 press agencies joining and counting for more than 100 attendants in the event The project was concluded successfully of which 8 “Success Factors” have been recommended for future implementation ranging from: Leadership, Reforming ICT Procurement Rules, Hiring External Consultant, Project Management, Recognition of Sustainability & Eco-system, Establishing Investment Strategy, Establishing Good Governance Indicators and Recognition of Participatory-approach of Stakeholders.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์th
dc.subjectCERT Readinessth
dc.subjectสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)th
dc.titleพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้โครงการ CERT Readinessth
dc.title.alternativeConsultancy Project for Cyber Security Expert development under CERT Readiness Projectth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)th
cerif.cfProj-cfProjId2560A00413th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous sector : MS)th
turac.contributor.clientสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีth
cerif.cfProj-cfTitleพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้โครงการ CERT Readinessth
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record