Show simple item record

dc.contributor.authorสุรพงษ์ โสธนะเสถียรth
dc.date.accessioned2020-06-05T04:45:35Z
dc.date.available2020-06-05T04:45:35Z
dc.date.issued2563-06-05
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/813
dc.description.abstractโครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือโครงการ จำขึ้นใจ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสื่อสารมวลชน เป็นกรอบของการทำงาน อันประกอบด้วย 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) ที่อธิบายว่าเมื่อผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารจะก่อให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้จะส่งผลให้เกิดทัศนคติ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการลงมือปฏิบัติตามที่ผู้ส่งสารคาดหวังไว้ 2. แนวคิดการรณรงค์ (Campaign) ที่กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิดที่ผู้รณรงค์ต้องการไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ระยะเวลาการดำเนินการ และงบประมาณของการรณรงค์ไว้อย่างชัดเจน 3. ทฤษฎี Communication Accommodation Theory ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและอวัจนภาษา เพื่อสร้างความเหมือนกันหรือแตกต่างกันทางสังคม โดยอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่ผู้พูดมีแนวโน้มจะเปลี่ยนวิธีการพูดให้เป็นแบบผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังยอมรับ 4. ทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Penetration Theory) ที่อธิบายถึงการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ จากความสัมพันธ์แบบผิวเผินหรือเป็นแค่คนรู้จักที่พูดคุยกันในเรื่องที่ทั่วๆ ไป เป็นระดับความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องจริงจังมากขึ้น 5. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participation) อันเป็นกระบวนการที่ให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ร่วมกันคิด รับฟัง และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการได้จัดทำสื่อรณรงค์ในรูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ในเชิงบวก (Positive Approach) ได้แก่ 1. กิจกรรม Road Show เป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ในหน่วยงานราชการ โดยใช้อดีตข้าราชการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และใช้สื่อศิลปะแขนงต่างๆ เช่น ดนตรี ละคร ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน 2. วารสาร “จำขึ้นใจ” เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Free Copy ที่มีความคงทน สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องราวของข้าราชการด้วยกันเอง ก่อให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดผู้อ่าน 3. จัดทำ Website www.jumkunjai.com Facebook.com/jumkunjai นำเสนอความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการรณรงค์ 4. การมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการต้นแบบและหน่วยงานราชการต้นแบบ เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 5. การจัดทำ Spot วิทยุ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยตั้งใจ โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 6. การจัดทำสติ๊กเกอร์ติดหลังรถ โดยใช้ถ้อยคำสั้นๆ เช่น “สูงที่สุดของชีวิตข้าราชการ คือ การได้ทดแทนคุณแผ่นดิน” 7. จัดทำเพลงรณรงค์ประจำโครงการ คือ เพลง “จำขึ้นใจ” และเพลง “ในนามประเทศไทย” 8. จัดทำอุปกรณ์สำนักงาน เช่น ที่ทับกระดาษ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงโครงการ 9. จัดทำเสื้อยืดประจำโครงการ จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ข้าราชการตระหนักถึงความสำคัญของการได้เป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องทำงานรับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภาคภูมิใจให้แก่ข้าราชการที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ที่มีเกียรตินี้ โดยในแต่ละปีที่ดำเนินโครงการได้ขยายเครือข่ายข้าราชการให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การรณรงค์บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะผู้จัดงานมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับรางวัลข้าราชการต้นแบบ ปัจจุบันใช้วิธีการให้ข้าราชการเป็นผู้ส่งประวัติ และผลงานของตนเองมายังคณะกรรมการคัดเลือก การดำเนินงานในปีต่อๆ ไปน่าจะให้แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบ โดยทางสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และชี้แจงเรื่องนี้ให้กับคณะกรรมการสรรหา ซึ่งอาจมีรายละเอียดการคัดเลือกที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงานของข้าราชการต้นแบบ โดยมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มีระยะเวลาในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหามีเวลาดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับรางวัล ซึ่งหากโครงการรณรงค์มีความต่อเนื่อง มีการจัดมอบรางวัลข้าราชการต้นแบบทุกปี ก็สามารถดำเนินการในลักษณะเป็นงานประจำที่มีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต้นแบบทุกๆ ปี The project for promoting ethics, anti-corruption norms and misconducts or the "Jum-kun-Jai" project is the collaborative project between the Thammasat University and the office of the civil service commissions. The aim of the project is to promote doings, guided by ethics commissioner, for every government officials and civil servants. This project is implemented under the concept and theory of journalism which are listed as followed; 1. Knowledge Attitude Practice (KAP) Theory explains that when the audience gets a set of information (purposively sent by the sender). Those set of information will result set of knowledge. Those set of knowledge will lead toward positive attitude. The change of positive attitude will eventually lead to the change of behavior and action. 2. The campaign or outdoor event is to publicize the idea that the campaign needs to target. The details of the campaign will include targeted audiences, purposes, working plans, time periods and budgets. 3. Communication Accommodation Theory studies on the use of language and nonverbal. This is to create the same or different within the society. It describes the phenomenon that the speaker is likely to change the way the speaker is speaking in order to get accepted by the audience. 4. Social Penetration Theory describes the creation and development of the relationship. The relationship begins from a superficial relationship that people talks about the general level. It then develops toward the more intimate relationship that people discuss and exchange ideas in a more pragmatic way. 5. Participation is the process for people to become involved in the activities altogether; to listen and to be listened, to share and listen to the opinions of others and to mutually exchange an information. During the implementation, the project employs the various forms of a media campaign. They are described as followed; 1.Road Shows are ones that organized activities at government agencies. The road shows use iconic government officials and shows media arts such as music and drama. This is to inspire and to attract the interest of the participants. 2. "Jum-Kun-Jai" magazine is a free-copy, creative and durable magazine. The magazine inspires the readers, who mostly are government officials, by stories of civil servants themselves in order to make the reader feels closer. 3. The websites, both www.jumkunjai.com and Facebook.com/jumkunjai, updates the ongoing news and activities of the campaign. 4. Presenting awards to selected civil servants and government agencies. This is to express the admiration and to motivate those who adherents the codes of ethics. 5. Promoting with radio spots to raise an awareness of the importance of the public servants who perform their duties with transparency, adherence to moral and ethical intentions. 6. Promoting with the car sticker by using short words like "most important thing in life is to pay back to the nation". 7. Promoting with the music for the campaign; "Jum-Kun-Jai" and "On Behalf of Thailand". 8. Promoting with office equipments such as a paperweight for a memorial to the project. 9. Promoting with T-Shirt Throughout the project, it has inspired and motivated the participates to recognize the importance of being the government officials and civil servants under the His Majesty The King. They are to work for the people with honesty, integrity and adherence to moral. The project make every government officials and civil servants proud and feel such a great honor for what they do. Each year the project has expanded its network with an increasing number of government officials and civil servants. This makes a code of ethical conducts more well-known that will eventually lead to achieve the goals of the project. However, after the project review, the recommendations has been made with regards to the selection of candidates. At the present, the selection has been made on the basis that the candidates send their resume and their contribution to the main committee. In the future, it has been recommended that the first-round selection should be done by their parent agencies. Those agencies will select the candidates upon the guidelines given by the office of the civil service commissions. This is allowed for the different guidelines can be made according to the different types of work in at those agencies. PR should be done and time must be allowed for those agencies to appoint their the nomination board. The board then selects the most suitable candidates for the award. Supposing the "Jum-Kun-Jai" project is to be continued on a yearly regular basis, this recommendation can be implemented as a standard operation procedure.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectเผยแพร่คุณธรรมth
dc.subjectเผยแพร่จริยธรรมth
dc.subjectการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบth
dc.titleการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557th
dc.title.alternativeCampaign and disseminate ethics and anti-corruption and misconductth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนth
cerif.cfProj-cfProjId2557A00062th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations sector : PR)th
turac.contributor.clientสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557th
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record