Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การพัฒนาย่านนวัตกรรมพัทยา (Pattaya Innovation District Development) 

  นิจ ตันติศิรินทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-21)

  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งรัฐบาลและเมืองพัทยา รวมถึงภาคธุรกิจและภาคประชาชนในท้องถิ่นต่างมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาเมืองพัทยา โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ จากการเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเทา ให้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ดี ในระดับภูมิภาคและระดับโลก สำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้การพัฒนาให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่สามารถดึงดูดการลงทุน เป็นที่ตั้งของธุรกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเป็นย่านนวัตกรรม เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ...
 • type-icon

  การศึกษาแนวทางการดำเนินงานการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมระดับภูมิภาคของประเทศไทย 

  ทวิดา กมลเวชช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-26)

  คู่มือระบบนวัตกรรมภูมิภาคฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินการสร้างระบบนวัตกรรมภูมิภาค ร่วมกับตัวแสดง และเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ การวิจัยอันนำมาสู่คู่มือฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยสำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตัวแบบระบบนวัตกรรมภูมิภาคของต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งจากการประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก ...