Now showing items 59-78 of 175

  Subject
  การผลิตและการค้าสินค้าเกษตร [1]
  การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย [1]
  การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก [1]
  การรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานเหล็ก [1]
  การลงทุนพัฒนา [1]
  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก [1]
  การวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ [1]
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง [1]
  การวิเคราะห์ด้านจราจร [1]
  การวิเคราะห์ปัจจัย [1]
  การสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก [1]
  การส่งเสริมและพัฒนา [1]
  ข้อมูลปริมาณจราจร [1]
  คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ [1]
  ความปลอดภัยและจราจร [1]
  ความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวง [1]
  ค่าการตอบสนองเชิงพลวัต [1]
  งบประมาณบำรุงรักษาทางหลวง [1]
  จราจรบริเวณทางแยก [1]
  จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การจราจร [1]