Now showing items 44-51 of 51

 • type-icon

  ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 

  หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เกิดขึ้น ทุกประเทศทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำ และการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศกับการดูแลกำกับและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน จึงนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า “หลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของระบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ” เพราะฉะนั้น องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จึงต้องการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักการการประเมินประสิท ...
 • type-icon

  ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

  วาสินี วรรณศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-06)

  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล และจัดทำชุดข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน 3 ช่วงเวลา ในปี 2558 – 2559 ปี 2559 – 2560 และปี 2560-2561 โดยดำเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สระแก้ว นครพนม และสตูล การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมของชีวมวล วิเคราะห์จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ...
 • type-icon

  แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-02)

  ตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  พัฒนากรอบแนวคิดและองค์ประกอบสำหรับการจัดทำ Shared Climate Policy Assumptions ของประเทศ (ระยะที่ 1) 

  บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-06)

  -
 • type-icon

  พัฒนาองค์ความรู้การจัดการขยะชุมชนน้ำเสีย กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้การจัดการขยะชุมชน 

  วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-04)

  โครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการ ด้านส่งเสริมการให้ความรู้ในการบำบัดน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม เป็นกิจกรรมนำร่องภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้การจัดการขยะชุมชนและน้ำเสียของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนและน้ำเสียทั้งจากชุมชน ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย มีความสมดุลต่อการดำรงชีพของประชาชน โดยได้ดำเนินการกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากกิจกรรมการให้ความรู้แก่โรงงานทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการเก็บค่าพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE EIA และ EHIA) ตามหลักเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Cost Recovery Method) 

  นิรมล สุธรรมกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-06)

  เนื่องด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ “เพิ่มค่าตอบแทนการพิจารณารายงาน ค่าเดินทางลงพื้นที่ศึกษา โดยเก็บเป็นเงินค่าธรรมเนียมจากเจ้าของโครงการตามหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pay Principle: BPP)” กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้จัดทำการศึกษานี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางหรือ รูปแบบที่เหมาะสมในการเก็บค่าพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE EIA และ EHIA) ตาม ...
 • type-icon

  ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการยางแห่งประเทศไทย ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 

  หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-15)

  จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ล้วนมีผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผนวกกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง 2 ด้านนี้ จึงเกิดเป็นหลักการ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ด้วยเหตุนี้ การยางแห่งประเทศไทย จึงต้องการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนโด ...
 • type-icon

  ให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงไฟฟ้า 

  หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-19)

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนับเป็นวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระดับโลก ประเทศ และวิถีชีวิตของทุกคน และยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก ทั้งปริมาณการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ สารเคมี และพลังงาน โดยเฉพาะเชื้อเพลิง และน้ำ ถือเป็นปัจจัยการผลิตหลักในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงมลภาวะที่เกิดขึ้นจากตัววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต การขนส่ง ...