Now showing items 35-54 of 147

  Subject
  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก [2]
  การลดใช้พลังงาน [1]
  การวัดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อน [1]
  การเก็บค่าพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [1]
  การเคลือบผิวด้วยไอเคมี [1]
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [5]
  การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัด [1]
  ก๊าซเรือนกระจก [15]
  ขยะชุมชน [1]
  ความสั่นสะเทือน [1]
  ความแข็ง [1]
  คาร์บอนฟุตพรินท์ [1]
  คาร์บอนฟุตพริ้น [1]
  คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร [1]
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ [21]
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริการจัดงานอีเว้นท์ [1]
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ [15]
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร [3]
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร [3]
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของประเทศไทย [1]