Show simple item record

dc.contributor.authorวิทวัส รุ่งเรืองผล
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-01-25T06:51:43Z
dc.date.available2019-01-25T06:51:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/505
dc.description.abstractธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นการประกอบธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทางลัดสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการย่นระยะเวลาในการเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ต้องการการรับประกันความสำเร็จจากธุรกิจต้นแบบที่ทำเอาไว้อยู่แล้ว ทั้งนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ปัจจุบันพบว่าธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ยังขาดทักษะด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ อันประกอบด้วย ด้านการนำองค์กร ด้านกลยุทธ์ ด้านลูกค้า ด้านการวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติการ และด้านผลลัพธ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ 2561 โดยมีสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นทีมที่ปรึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินกิจกรรม มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ จำนวน 75 ราย โดยแบ่งเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 56 ราย ธุรกิจการศึกษา 7 ราย ธุรกิจค้าปลีก 3 ราย ธุรกิจความงามและสปา 3 ราย และธุรกิจบริการ 6 ราย นอกจากนี้ มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านมาตรฐานในระดับ Best Practice จำนวน 10 ราย ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีการดำเนินงานที่สามารถเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ สามารถนำไปเป็นแนวคิด หรือ ปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ได้th
dc.description.abstractFranchise business is very popular because it is a shortcut for Startup who want to shorten their time to start business but guarantee the success business prototype. Moreover, the growth rate of Franchise in Thailand tends to increase and expand brunches significantly. However, Franchises in the present day, are small-sized business and lack of management system. It has to develop and raise the quality of franchise business management included in organization, strategy, customer, analysis, knowledge management, human resources, operation, and outcome which are important factors to expand franchise business sustainably. As a result, the Department of Business Development, the Ministry of Commerce are organized activities to raise the quality of franchise business management under the project of raising franchise business to the global market in 2018 by consultant team from Thammasat University Research and Consultancy Institute. According to the activity outcomes, 75 franchise businesses are passed the quality of franchise business management evaluation. Separated by 56 food and beverage businesses, 7 education businesses, 3 retail businesses, 3 beauty and spa businesses and 6 service businesses. Furthermore, there are 10 best practice franchise businesses which can be a good case study. It can be used as a concept or as a guideline for business development for other entrepreneurs.th
dc.description.sponsorshipกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectธุรกิจแฟรนไชส์th
dc.subjectผู้ประกอบการมือใหม่th
dc.titleยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ 2561
dc.title.alternativeElevating Franchise Quality Management Under the Franchise Global Reach Expansion Project, Fiscal Year 2018
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
cerif.cfProj-cfProjId2561A00029
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard sector : QS)
turac.contributor.clientกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record