Show simple item record

dc.contributor.authorภาวิณี เอี่ยมตระกูล
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-11-06T08:18:27Z
dc.date.available2018-11-06T08:18:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/479
dc.description.abstractท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยที่ต้องป้องกันอย่างเร่งด่วนและอย่างเป็นระบบ คือ อุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุปัจจัยและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสียทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมาก อุบัติเหตุบนท้องถนนในเมืองไทยนับว่ามีความรุนแรงเป็นอย่างมาก จากสถิติขององค์การอนามัยโลกได้ออกรายงาน Global Status Report on Road Safety 2015 เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ของโลกโดยมีอัตราการเสียชีวิต 36.2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน จึงเสนอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนนอย่างยั่งยืน ดังนั้นกรมทางหลวงชนบทจึงได้มีความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากมหาวิทยาลัย 9 มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการดำเนินการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง และจัดทำคู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบทตามหลักวิชาการ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางที่เหมาะสมให้แก่ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมทางหลวงชนบท เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่สามารถนำไปสู่การใช้งานอย่างแท้จริงคู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบท (Road Safety Audit and Improvement Manual for Department of Rural Roads) นี้ประกอบด้วยคู่มือความปลอดภัยงานทางทั้งสิ้น 4 เล่ม ได้แก่ • เล่มที่ 1 คู่มือหลักการด้านความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Principle Manual) • เล่มที่ 2 คู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางสำหรับขั้นตอนการออกแบบ (Road Safety Audit and Improvement Manual for Design Stage) • เล่มที่ 3 คู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางสำหรับขั้นตอนการก่อสร้าง (Road Safety Audit and Improvement Manual for Construction Stage) • เล่มที่ 4 คู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Road Safety Audit and Improvement Manual for Existing Roads) ซึ่งคู่มือเล่มนี้เป็น เล่มที่ 1 คู่มือหลักการด้านความปลอดภัยงานทาง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยงานทาง แนวทางการยกระดับความปลอดภัยงานทาง ระบบถนนที่ปลอดภัย หลักการวิเคราะห์อุบัติเหตุ หลักการจัดการและออกแบบถนนที่ปลอดภัย แนวคิดและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ประกอบกับการเขียนรายงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง และแนวคิดและวิธีการจัดการและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายสำหรับกรมทางหลวงชนบท คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรมทางหลวงชนบท เพื่อยกระดับความปลอดภัยงานทางได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนth
dc.description.abstractRoad traffic accident situations have become a worldwide serious social issue. The 2015 Global Status Report on Road Safety by World Health Organization (WHO) presented the percentage of road traffic deaths by travel modes in each region of the world and In Southeast Asia region, the motorized 2-3 wheelers are the most vulnerable road users. And currently Thailand is currently ranked the second highest in the world on road traffic accidents. According to the 2015 WHO report, there was 36.2 road traffic deaths per 100,000 population (after Libya with 73.4 traffic deaths per 100,000 population). The 2013 estimated Thai road traffic death was 24,237 deaths (WHO, 2015) The accident statistics recorded by the Office of Insurance Commission (OIC) reveal the actual number of road traffic accidents in Thailand. It indicates the increase in road traffic accidents For that reason. The Department of Rural Roads recognizes the importance of the problem of loss of life and property due to road accidents. It is proposed to proceed to solve the road accident systematically. Sustainable road safety standards Therefore, the Department of Rural Roads has cooperated with security experts from 9 universities.so include (1) Chiang Mai University (2) Suranaree University of Technology (3) Khonkaen University (4) Naresuan University (5) Chulalongkorn University (6) Thammasat University (7) Burapa university (8) Prince of Songkla University and (9) Walailak University To carry out the development of safety inspection professionals. A guide for monitoring and upgrading road safety for the Department of Rural Roads. As well as transferring knowledge, appropriate safety inspection methods to the road safety inspectors in the central and provincial agencies of the Department of Rural Roads. To develop knowledge and understanding of preventive and corrective solutions that can lead to real use This Road Safety Audit and Improvement Manual for Department of Rural Roads consists of 4 Safety manuals : Safety manual 1 Road Safety Principle Manual Safety manual 2 Road Safety Audit and Improvement Manual for Design Stage Safety manual 3 Road Safety Audit and Improvement Manual for Construction Stage Safety manual 4 Road Safety Audit and Improvement Manual for Existing Roads This manual is the first book on safety principles. The content covers the safety on the roads,. Guidelines for upgrading work safety Safe road system Accident Analysis Principles of managing and designing safe roads. Concepts and methods of security audit. In addition to writing a safety audit report. Concepts and methods for managing and correcting risk points for the Department of Rural Roads. This manual has been prepared so that relevant authorities can take action to prevent and correct road accidents of the Department of Rural Roads. To improve the safety of the system is a systematic and sustainable.th
dc.description.sponsorshipกรมทางหลวงชนบท
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectพัฒนามาตรฐานth
dc.subjectผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางth
dc.subjectRoad Safetyth
dc.titleพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบท
dc.title.alternativeRoad Safety Audit for Department of Rural Roads 2017
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมทางหลวงชนบท
cerif.cfProj-cfProjId2560A00360
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard sector : QS)
turac.contributor.clientกรมทางหลวงชนบท
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record