Show simple item record

dc.contributor.authorนพพร ลีปรีชานนท์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-02-27T06:43:20Z
dc.date.available2018-02-27T06:43:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/397
dc.description.abstractมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล ปีงบประมาณ 2560 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศและธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 1. การประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สากล ISO 9001: 2015 มีผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 130 ราย 2. การคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ที่ปรึกษาได้กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีผู้ประกอบธุรกิจผ่านการคัดเลือกจำนวน 112 ราย และได้เริ่มดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจทั้งในส่วนกลาง ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 3. ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมีการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ เช่น • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 ครั้ง ในเรื่อง ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001จำนวน 1 วัน การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 จำนวน 1 วัน และการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001 (ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการ) จำนวน 3 วัน • ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบธุรกิจแต่ละราย • จัดให้มีกรณีศึกษา ณ สถานประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน โดยได้นำผู้ประกอบธุรกิจฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าภาคกลาง (CDC: Central Distribution Center) บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 4. มีกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจฯ ที่เข้ารับการพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และดำเนินการคัดเลือกให้เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO จากหน่วยตรวจประเมิน ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจฯ ผ่านการคัดเลือกจำนวน 69 ราย และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จำนวนทั้งสิ้น 68 ราย (เป็นการดำเนินการหลังจากที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนด เพื่อดูว่าผู้ประกอบธุรกิจฯ รายใดได้มีการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ โดยพัฒนาระบบบริหารคุณภาพขององค์กรเหล่านั้นให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015) 5. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจโดยจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และดำเนินการเผยแพร่งานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ Facebook, Line และทางเว็บไซต์ของโครงการ 6. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินการตามโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่เข้าร่วมโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015th
dc.description.abstractThammasat university Research and consultancy institute (TURAC) of Thammasat university has been assigned by the department of business development, ministry of commerce to implement “Developing logistics service provider business to achieve ISO 9001”, a project under upgrading quality of the business administration and creation of marketing opportunity for logistics service provider business 2017”. The objectives of this project are to support Thai logistics service provider business to achieve ISO 9001 quality management systems standard; to increase credibility and acceptance from domestics and international customers of Thai logistics service provider business; and to increase international competitiveness of Thai logistics service provider business.The project consists of the following activities: 1. The project publicity and enrolment of 130 logistics service provider businesses, which intend to develop their organization management systems using ISO 9001:2015. 2. Screening the logistics service provider businesses for participating in “Developing logistics service provider business to achieve ISO 9001:2015”. Selection criteria of the logistics service provider businesses were established by consultant. 112 logistics service provider businesses passed the selection criteria. The selected businesses were trained in middle part of the country (Indra Regent Hotel, Bangkok) and regional part of the country (Kosa Hotel, Khon Kaen) 3. Upgrading logistics service provider business to achieve ISO 9001:2015 by arranging various activities as follow; • 5 times of Seminar and workshop in ISO 9001 Quality Management System – Requirements (1 day), internal auditing (1 day), applying ISO 9001 by consulting and advising (3 days) • Conduct consulting and advising activities at each logistics service provider businesses • Conducting study trip at the best practice logistics service provider (CDC: Central Distribution Center, SCG logistics management Co., Ltd, Wang Noi District, Ayutthaya on 26 April 2017) in order to providing good practices of management system standard for other logistic provider. 4. Qualification and selection criteria of the logistics service provider businesses, which developed quality management system standard were established 5. Selection criteria of the organization achieving quality management system standard were established by the consultant and there were 69 logistics services provider businesses, which pass this criteria. 68 logistics provider business were passed ISO 9001:2015. (This process was conducted after the logistic provider businesses passed through the various activities and have brought the knowledge of ISO 9001:2015 to apply in their organizations.) 6. Dissemination and publicity the event of the quality management system award to logistics provider businesses, which passed the selection criteria through various media such as Facebook, Line and project’s website. The event was hold at Burachat Chaiyakon room, 4th floor, Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce, Ministry of Commerce on 11 September 2017. Mr.Sonthirat Sonthijirawong, deputy minister of commerce is an opening address. 7. Compiling problems, obstacles and suggestion while conducting the project in order to provide this information to participating logistics service provider businesses, which targeting to achieve ISO 9001:2015 quality management system standard.th
dc.description.sponsorshipกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectมาตรฐาน ISO 9001th
dc.subjectธุรกิจให้บริการth
dc.subjectบริการโลจิสติกส์ไทยth
dc.titleพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากลปีงบประมาณ 2560
dc.title.alternativeISO 9001 development for logistics business under upgrading thai logistics project fiscal year 2017
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
cerif.cfProj-cfProjId2560A00196
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard sector : QS)
turac.contributor.clientกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record