Show simple item record

dc.contributor.authorผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
dc.contributor.authorRattanadecho, Phadungsak
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2017-05-22T06:51:41Z
dc.date.available2017-05-22T06:51:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/309
dc.description.abstractในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา กระบวนการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิต แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการอบแห้งแบบเดิมที่ใช้ เช่น การอบโดยใช้ลมร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาการอบแห้งที่ยาวนาน ดังนั้นเทคโนโลยีไมโครเวฟจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถทดแทนเทคโนโลยีแบบเดิมได้ในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการอบแห้งไม้ยางพาราด้วยระบบไมโครเวฟป้อนคลื่นหลายตำแหน่งและการพาความร้อนร่วมกับสายพานลำเลียงต่อเนื่องในระบบความร้อนร่วม (Combined System) ระบบไฮบริด (Hybrid System) และการอบแห้งด้วยลมร้อน (Conventional Convective Drying) ที่ส่งผลต่อจลนศาสตร์การอบแห้ง และทำการวิเคราะห์ผล โดยมีพารามิเตอร์ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ความชื้นของไม้ยางพารา อุณหภูมิของไม้ยางพารา ระยะเวลาในการอบแห้ง พลังงานที่ใช้และสมบัติทางกลของไม้ยางพาราหลังการอบแห้ง เพื่อนำผลที่ได้มาสรุปหากรรมวิธีที่ใช้เวลาและพลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยที่ไม้ยางพารามีคุณภาพที่ดีเมื่อพิจารณาในด้านของประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความแข็งแรงของไม้ยางพารา พบว่ากระบวนการอบแห้งที่ดีที่สุดคือระบบไฮบริด (Hybrid System) โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมคือการอบโดยการเปิดลมอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Ambient) เป็นเวลา 30 นาทีแล้วจึงเปิดพลังงานไมโครเวฟควบคู่จนจบสิ้นกระบวนการอบแห้งth
dc.description.abstractIn lumbering industry, an efficient drying process is necessary for the production process. Because previous drying processes such as conventional convective drying or drying with solar energy have some limitation taking long drying period. Therefore, microwave technology is new option which can substitute for the previous drying process. This research is the experimental analysis the effect of rubber wood drying process by using a combined multi-feed microwave-convective air and continuous belt system (CMCB) in combine system, hybrid system and conventional convective drying that affect to drying kinetics. The results from these processes will be analyzed moisture content, temperature, period of drying, consuming energy and mechanical property of rubber wood in order to find the optimal point of efficiency time and energy for high quality of rubber wood. When consider energy efficiency and strength, the most efficient drying process is the hybrid system of which the optimum conditions is drying by air flow (ambient) thirty minutes at 30 degree Celsius then open the microwave with air flow till the end of the drying process.th
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectกระบวนการอบแห้งth
dc.subjectพลังงานไมโครเวฟth
dc.subjectไม้ยางพาราth
dc.subjectdrying processth
dc.subjectmicrowave energyth
dc.subjectrubber woodth
dc.titleเครื่องอบแห้งไม้ยางพาราโดยใช้ไมโครเวฟร่วมระบบลมร้อนชนิดทำงานอย่างต่อเนื่องและปรับระดับกำลังได้
dc.title.alternativePara Wood Drier Unit Using A Combined Microwave-Hot Air and Continuous Belt with Varying Power
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
cerif.cfProj-cfProjId2557A00051
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture And Rural Development sector : AG)
turac.contributor.clientสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record