Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   พัฒนากระบวนการมาตรฐานในการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน 

   ธันยพร สุนทรธรรม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-06)

   งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนของประเทศไทย ทั้งวงรอบการสำรวจ แผนการสำรวจ วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเลือกตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยการทบทวนกระบวนการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนของไทยที่ผ่านมา และการศึกษาแนวทางการสำรวจตามมาตรฐานสากล เพื่อออกแบบการสำรวจเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จนนำไปสู่การออกแบบสอญ.1 สอญ.1 (โทรศัพท์) และแบบสอญ.2 ตลอดจนการออกแบบกระบวนการสำ ...
  • type-icon

   สำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน 

   ธันยพร สุนทรธรรม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-06)

   งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลอาชญากรรมของประเทศไทยในประเด็นลักษณะของเหยื่ออาชญากรรม ลักษณะผู้กระทำผิด พฤติการณ์แห่งคดี เวลาและสถานที่เกิดเหตุ ความเสียหายและผลกระทบจากอาชญากรรมการรายงานเหตุต่อเจ้าหน้าที่ การตอบสนองต่ออาชญากรรมที่ได้รับแจ้งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยทำการเก็บข้อมูล 440 ตัวอย่างต่อกองบัญชาการ (ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้ง 11 หน่วยงานครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ ...