Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   ศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบ สถาบันส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงาน สำหรับจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) 

   ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-02)

   กรมราชทัณฑ์มีนโยบายที่จะจัดตั้งองค์กรรูปแบบพิเศษ SDU (Services Delivery Unit) โดยใช้ชื่อ ‘สถาบันส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงาน’ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยการนำภารกิจด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ และการบริหารแรงงานรับจ้างผู้ต้องขัง ออกนอกระบบ โดยตั้งให้เป็นองค์กรพิเศษเฉพาะทางที่มีความคล่องตัว การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรและภารกิจต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานของกรมรา ...