Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Box) 

   ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา; ธันยพร สุนทรธรรม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561-01-21)

   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวคิดหรือวิธีการมองอนาคต (Foresight) ที่ได้การยอมรับในวงการวิชาการในระดับนานาชาติ ด้วยการสำรวจวรรณกรรมและงานวิจัยทางด้านอนาคตศาสตร์และการมองอนาคตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และนำข้อมูลวิจัยที่ได้มาจัดทำชุดเครื่องมือการมองอนาคตที่ประกอบด้วยแนวคิดการมองอนาคต 9 เครื่องมือ วิธีการศึกษาประกอบด้วย 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ประเภทบทความทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of Science และ Scopus ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2561 (ค.ศ. 2013 – 2018) เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ ...