Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 8 

   ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

   โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทางให้แก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบท และศึกษาการจัดทำแผนแม่บทบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น การศึกษาความเหมาะสมการยกระดับมาตรฐานชั้นทางนั้นได้ทำการรวบรวมข้อมูลสายทางในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลปริมาณจราจรทั้งวันเฉลี่ยตลอดทั้งปี (AADT) ของสายทางในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลกายภาพของสายทาง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่ศึกษา และทำการคัดเลือกสายทางที่ต้องทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง จัดทำแบบจำลองด้าน ...