Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   การปลูกแกรฟีนบนแผ่นโลหะด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมีโดยใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นแหล่งคาร์บอน 

   อรรฆวัชร รวมไมตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-18)

   น้ำมันพืชเป็นวัตถุดิบที่มีส่วนธาตุคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก โดยน้ำมันพืชได้รับความนิยมอย่างมากในการประกอบอาหาร ซึ่งบ่อยครั้งที่น้ำมันพืชที่ใช้แล้วถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำ โดยน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเหล่านี้จะลอยอยู่บนผิวน้ำเนื่องจากมีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนระหว่างน้ำกับอากาศ ทำให้น้ำบริเวณนั้นเน่าเสียและส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำในบริเวณนั้นด้วยเหตุนี้โครงการวิจัยนี้จึงศึกษาการปลูกแกรฟีนบนแผ่นเหล็กสเตนเลส S304 ขนาด 3×4 ตารางเซนติเมตร หนา 0.7 มิลลิเมตร ซึ่งมีพื้นที่ผิวประมาณ 24 ตารางเซนติเมตร (3×4×2 ...