Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาต้นเเบบการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้งเเละทารุณกรรมผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน 

   เดชา สังขวรรณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-30)

   “การพัฒนาต้นแบบการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้งและทารุณกรรมผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน” เป็นการทดลองเชิงปฏิบัติการโดยมีชมรมผู้สูงอายุ เป็นแกนนำ เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุการทอดทิ้งและทารุณกรรมผู้สูงอายุในชุมชนมาตรการและแนวทางในการป้องกัน คุ้มครอง และเฝ้าระวังผู้สูงอายุจากการถูกทอดทิ้ง และการทารุณกรรมในสังคมไทยและต่างประเทศ และจัดทำเป็นคู่มือ ดำเนินการใน 8 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนไทยเทยิ่น กรุงเทพมหานคร ชุมชนเทศบาลตำบลหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนเทศบาลเมือง หนองปรือ จังหวัดชลบุรี ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ...