Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   โครงการทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

   วิลาศ วูวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   โครงการทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha สำหรับสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นโครงการพัฒนาต้นแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส Koha เพื่อให้บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักบรรณสารฯ ทดสอบความสามารถของระบบและฟังก์ชันงานต่างๆ เปรียบเทียบกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยทางคณะทำงานได้ดำเนินการติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของสำนักบรรณาสารฯ กำหนดค่าพารามิเตอร์และปรับแต่งคุณลักษณะต่างๆ เพื่อให้ตรงกับการใช้งาน พร้อมทั้งปรับแต่งหน้าจอ และนำเข้าตัวอย่างข้อมูลบรรณานุกรมจำนวน 10,000 ระเบียน และข้อมูลสมาชิกจำนวน ...