Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที ภายใต้โครงการพิเศษตามแนวทางที่ 3 

    สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

    โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที ภายใต้โครงการพิเศษตามแนวทางที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) มุ่งหวังให้ SMEs ให้ปรับตัวมีระบบการบริหารจัดการทันสมัยแบบ Industry 4.0 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินงานโครงการตามจุดประสงค์จนสำเร็จลุล่วง ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นการประกอบการของ SMEs จำนวน ...