Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษา (GIS) 

   จินดา แซ่จึง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-22)

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลทั่วประเทศจำนวนมาก จึงมีการนำเทคนิคแผนที่การศึกษา (School Mapping) เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้บริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน ปัจจุบันทางหน่วยงานได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณภาพ และแสดงผลแผนที่ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมจากข้อมูลการวิเคราะห์ต่างๆ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อใช้เป็นระบบกลางในการวางแผน หรือวางกลยุทธ์การบริหารต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีสังกัดภายใต้การดูแลของ ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบและนำเข้าข้อมูล ในระบบข่าวกรองการภาพ 

   จินดา แซ่จึง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   โครงการพัฒนาระบบและนำเข้าข้อมูลในระบบข่าวกรองการภาพ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบคลังข้อมูลภาพในระบบข่าวกรองการภาพ (Analysis and Design A Warehouse System for Imagery Intelligence) ที่ออกแบบการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System (GIS)) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาพดาวเทียมและระบบบริการข้อมูล โดยระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีค่าลิขสิทธิ์ตลอดอายุการใช้งาน เพราะได้ใช้โปรแกรมรหัสเปิด (open source) ตามที่ได้ออกแบบไว้ สามารถจัดเก็บและให้บริการข้อม ...
  • type-icon

   ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคลังข้อมูล ในระบบข่าวกรองการภาพ 

   จินดา แซ่จึง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   ภาพดาวเทียมเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนในปัจจุบัน ในการจัดหาภาพจะใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง หน่วยงานที่จำเป็นต้องมีภาพไว้ใช้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ จึงควรมีระบบบริหารจัดการและการบริการภาพดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์และออกแบบระบบคลังข้อมูลในระบบข่าวกรองการภาพจึงได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System (GIS)) เข้ามาจัดการบริหารข้อมูลภาพดาวเทียมและระบบบริการข้อมูล โดยแบ่งระบบออกเป็น 4 ระบบย่อย ได้แก่ 1) ระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภาพดาวเทียม 2) สถานที่จัดเตรียมข้อมูลภาพดาวเทียม ...