Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการยางแห่งประเทศไทย ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 

   หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-15)

   จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ล้วนมีผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผนวกกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง 2 ด้านนี้ จึงเกิดเป็นหลักการ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ด้วยเหตุนี้ การยางแห่งประเทศไทย จึงต้องการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนโด ...