Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    วิจัยพัฒนามาตรวัดน้ำ Compound Meter ต้นแบบ 

    สัปปินันทน์ เอกอำพน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

    เนื่องจากปัจจุบันทางการประปานครหลวงประสบกับปัญหาน้ำสูญเสียมากถึง 30% ซึ่งสาเหตุหลักอย่างหนึ่งมาจากการอ่านค่าที่ผิดพลาดของมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งถูกติดตั้งในบริเวณที่มีอัตราการไหลน้อย โครงการวิจัยนี้นำเสนอหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาโดยการใช้มาตรวัดแบบ Compound ซึ่งสามารถวัดได้แม่นยำในช่วงการไหลที่กว้างขึ้น โดยมาตร Compound ต้นแบบที่เสนอประกอบจากมาตรวัดขนาดใหญ่ (Ø2") และมาตรวัดขนาดเล็ก (ؽ" และ ؾ") โดยมี differential pressure valve หรือเช็ควาล์วเพื่อกำหนดทิศทางการไหลของน้ำผ่านมาตรตามอัตราการไหล โดยได้ศึกษาและสร้างสปริงที่เหมาะสมเพื่อใช้กับเช็ควาล์ว ...