Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้โครงการ CERT Readiness 

   จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

   โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้โครงการ CERT Readiness มีความสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย และสร้างความพร้อมให้กับประเทศในด้านนี้ โดยเป็นความร่วมมือดำเนินโครงการระหว่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): สพธอ. และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาระสำคัญของโครงการฯ ประกอบด้วย 1) การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการ ...