Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและศูนย์ข้อมูลส่วนหน้าและระบบยืนยันตัวตน (Active Directory) 

   ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจจะต้องเร่งดำเนินการพัฒนานำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อทำการปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้ได้เป้าประสงค์ของการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การลดการใช้สำเนาเอกสารเป็นแนวท ...