Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 

  วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช; คมวุฒิ วิภูษิตวรกุล; ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์; บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  การพัฒนาของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เน้นส่งเสริมการขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงประโยชน์ และความสําคัญในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  วิทยาลัยนวัตกรรม เป็นที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภารกิจแรงงานระดับประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ภายใต้กรอบนโยบาย แผนปฏิบัติการดิจิทัลดังกล่าว อยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 2 แผนฯ ที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่เป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) การพัฒนาดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งหวัง ...