Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษาแนวทางการกำกับอัตราค่าบริการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 

   นิลุบล เลิศนุวัฒน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-08-27)

   การศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการกํากับอัตราค่าไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย และแนวทางการกํากับของมลรัฐเทนเนสซีและประเทศมาเลเซีย เพื่อนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือแนวทางการกํากับอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย