Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสเเละผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามเเนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 

   แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-11)

   วัตถุประสงค์ของงานศึกษาประกอบด้วย 1) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ ความยั่งยืนของจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ โดยพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน 2) เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3) เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ และ 4) เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมา ...