Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ความสำคัญของการกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตรที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในทางการค้า 

    ประชา คุณธรรมดี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

    เครื่องมือวัดคุณภาพสินค้าเกษตรมีความสำคัญในการซื้อขายสินค้าเกษตร เพื่อกำหนดราคาสินค้าต่อหน่วยปริมาณ ความคลาดเคลื่อนจากการใช้เครื่องมือวัดที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการไม่มีเครื่องมือวัดที่จำเป็นจะส่งผลต่อความเป็นธรรมในทางการค้า รายได้ของเกษตรกร ความน่าเชื่อถือด้านมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็นพันธกิจของกรมการค้าภายในตามกฎหมาย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ระบบและกลไกการตลาด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ด้านการดูแลราคา ปริมาณ และด้านการพัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้เทียบเท่าสากลและเป็นผู้นำอาเซียน การกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตร ...