Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  วิจิตรา วิเชียรชม; สุเมธ ศิริคุณโชติ; วีรวัฒน์ จันทโชติ; สมชาย ศุภธาดา; อัมพร ธำรงลักษณ์; สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2002)

  สำนักงานประกันสังคมจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในการดำเนินงานประสบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากระบบราชการตลอดมา จึงมีข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน การวิจัยนำเสนอความเป็นมาของสำนักงานประกันสังคม บทบาทและภารกิจหลัก อำนาจหน้าที่และโครงสร้างการบริหารซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้างจากการมีสถานะเป็นส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน ให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนในประเด็นโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคลและระบบการประเมิน ระบบงบประมาณตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั ...
 • type-icon

  ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน และกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  พัชรา พัชราวนิช; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; ศุภชัย ศรีสุชาติ; อาณัติ ลีมัคเดช; สุพจน์ ชววิวรรธน์; สุรพล นิติไกรพจน์; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุนและกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งมี 3 รูปแบบ คือ รัฐดำเนินการเอง รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเอง การวิเคราะห์เริ่มจาก 1. ศึกษาและวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆในภาครัฐ 2. การพัฒนาหลักเกณฑ์และรูปแบบการลงทุน โดยวิเคราะห์ความเป็นสาธารณะและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน 4 ขั้นตอน คือ ความจำเป็นของโครงการ ...