Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

   ไพรัช อุศุภรัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-22)

   ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) จึงเป็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเป็นการวัดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนที่ปล่อยจากกิจก ...
  • type-icon

   ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของ บริษัท หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-22)

   ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) จึงเป็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเป็นการวัดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนที่ปล่อยจากกิจก ...
  • type-icon

   ส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที ภายใต้โครงการพิเศษตามแนวทางที่ 3 

   สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที ภายใต้โครงการพิเศษตามแนวทางที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) มุ่งหวังให้ SMEs ให้ปรับตัวมีระบบการบริหารจัดการทันสมัยแบบ Industry 4.0 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินงานโครงการตามจุดประสงค์จนสำเร็จลุล่วง ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นการประกอบการของ SMEs จำนวน ...