Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

   คมน์ พันธรักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-10)

   ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ว่างจ้าง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ และบริหารภาพรวมโครงการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ดูแล และกำกับการดำเนินโครงการ 2) ศึกษา วิเคราะห์ และวางกรอบการสื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนฯ ในส่วนที่ สนพ. รับผิดชอบ 3) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ Inception ...
  • type-icon

   บริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ปี 2562 

   คมน์ พันธรักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-05)

   ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ว่าจ้าง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 1) ให้คำแนะนำในการบริหารภาพรวมโครงการประชาสัมพันธ์ที่ สนพ. รับผิดชอบปีงบประมาณ 2562 2) วิเคราะห์และวางกรอบการสื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562 ที่ สนพ. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร 3) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ Inception ...
  • type-icon

   พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 

   อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-10)

   วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองทุนฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการดำเนินงานระยะยาวที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพลังงานของประเทศ การอนุรักษ์พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการของกองทุนฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์อนุรักษ์พลังงาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ และเกณฑ์การชี้วัดของกรมบัญชีกลาง 3. เพื่ออำนวยการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนฯ และดำเนินการในแผนต่าง ...