Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   การวิเคราะห์โครงสร้างสะพานสารสิน จ.ภูเก็ต 

   สายันต์ ศิริมนตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการตอบสนองของโครงสร้างที่มีต่อน้ำหนักบรรทุกพิเศษ โดยโครงสร้างที่พิจารณาประกอบไปด้วยสะพานสารสิน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำเสนอในรูปแบบของ Load Rating โดยอ้างอิงกระบวนการตามมาตรฐาน AASHTO ทั้งนี้ความเป็นไปได้ในการเคลื่อนผ่านได้ถูกนำเสนอโดยน้ำหนักดังกล่าวประกอบไปด้วยรถบรรทุกหนักพิเศษขนาด 408, 544 และ 680 ตัน