Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 

   ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-23)

   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงสมรรถนะหลักขององค์กร (Corporate Core Competency) สมรรถนะหลักของบุคลากร (Employee Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) เพื่อให้สอดรับกับแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ปีงบประมาณ 2560–2564 โครงการฯดังกล่าวนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการพัฒนาในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กรด้วย ข้อเสนอสมรรนถะหลักขององค์กรที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย (1) ...