Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   ส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้) 

   นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ดังที่กำหนดไว้ในกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และโครงการนี้ต้องการกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ด้วยการสนับสนุน ค่าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 40,000 บาทต่อแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนิ ...
  • type-icon

   ส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุม (พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันตก) 

   นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

   1. ที่มาและความสำคัญ ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและต้องดำเนินการจัดการพลังงานทุกรอบปี และจัดส่งผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคม ทั้งนี้รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและต้องได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกับ พพ. 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงง ...