Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จ้างที่ปรึกษาประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 1.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

    พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (กรมประชาสัมพันธ์, 2014)

    การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้รับบริการที่ยอมรับภาพลักษณ์ที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์ในความเป็นสถาบันมืออาชีพด้านการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ระดับชาติ วัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์ในความเป็นสถาบันมืออาชีพด้านการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ระดับชาติ (2) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับบริการด ...