Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    สำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชนในประเทศไทย 

    ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

    โครงการสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชนในประเทศไทย ภายใต้โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ มีแนวคิดริเริ่มจากการที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส. สป.วท.) ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างเครื่องจักร เครื่องมือต้นแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภา ...