Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม 

   รัชฎา คงคะจันทร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-15)

   ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความสำเร็จจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) ที่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดไว้ ที่ผ่านมา กสทช. ...