Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   โครงการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานขั้นสุดท้าย 

   อุรุยา วีสกุล; พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์; ชินชัย มหาแสน; วีรยา ฉิมอ้อย; กิตติยง อัศวรุจานนท์; สืบศักดิ์ นันทวานิช; เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช; อำนาจ คำพานิช; กีรติ เสนปิ่น; สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม; สราวุธ ลอยวานิช; ดวงทิพย์ ทองมี; Dinoy, Antonio P., Jr. (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2007)

   วัตถุประสงค์ของรายงานจัดทำขึ้นเพื่อเสนอแผนพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงทางของกรมทางหลวงให้เหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ จัดทำข้อมูลสภาพความเสียหายของผิวจราจรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนจัดทำข้อมูลให้นำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สภาพความเสียหายและวิธีซ่อมบำรุงทางได้