Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    สำรวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ประจำปี 2558 

    พรชัย ตระกูลวรานนท์; จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    โครงการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจและศึกษาความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ในการสร้างคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ในระดับ Corporate CSR และ Community CSR รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของชุมชนมาวิเคราะห์/ประเมินและนำเสนอแนวทางพร้อมแผนงานในการปรับปรุงการดำเนินงานของ กนอ. 2) เพื่อสำรวจและศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ต่อผลกระทบจากการดำเนินงานของ กนอ. ในการบริหารจัดการนิค ...