Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   การรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

   สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-05)

   โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือโครงการ จำขึ้นใจ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสื่อสารมวลชน เป็นกรอบของการทำงาน อันประกอบด้วย 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) ที่อธิบายว่าเมื่อผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารจะก่อให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้จะส่งผลให้เกิดทัศนคติ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการลงมือปฏิบัติตามที่ผู้ส่งสารคาดหวังไว้ 2. แนวคิดการรณรงค์ (Campaign) ...