Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   รณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

   พรจิต สมบัติพานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-05)

   สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2558 – สิงหาคม 2558 ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้ เพื่อการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเผยแพร่สื่อบุคคลที่เป็นต้นแบบหรือตัวแบบที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...