Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   โมไนยพล รณเวช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-13)

   การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,208 คน จำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการ จำนวน 186 คน แรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จำนวน 552 คน และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 26-50 ปี จำนวน 377 คน และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 193 คน ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 ประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้ ...
  • type-icon

   การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-18)

   การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,100 คน โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกเป็นประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 12 - 59 ปี) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ เยาวชนและประชาชนทั่วไป อายุ 12 - 49 ปี จำนวน 331 คน และประชาชนทั่วไป อายุ 50 - 59 ปี จำนวน 529 คน ส่วนกลุ่มที่สองเป็นประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 240 คน ประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ...