Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT MASTER PLAN) ปี 2558 – 2562 ของกรมการท่องเที่ยว 

   อาณัติ ลีมัคเดช; Leemakdej, Arnat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   โครงการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2558-2562 ของกรมการท่องเที่ยวจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการท่องเที่ยว ที่มีความชัดเจนต่อเนื่อง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับประเทศ กระทรวงและกรมได้ รวมทั้งมีการบูรณาการระบบงานต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา การบริหารจัดการ และการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสา ...