Now showing items 1-11 of 11

  • type-icon

   การจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรด้านการกีฬา 

   อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   The objective of this project is to develop Professional Standard Assessment System for Sports (PASS) using as a self-learning for coaches and referees. The system consists of several modules such as registration, content management, examination and certification, and reporting system. It also provided communication channels for learners and teachers including chat room, social media and blog.
  • type-icon

   จัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

   อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล PMQA จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งจัดทำแผนการจัดการความรู้ นอกจากนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สนับสนุนระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • type-icon

   ที่ปรึกษาศึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และพัฒนาแนวทางการออกใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาและนำเทคโนโลยีบล็อกเชน Blockchain มาใช้ในการออกแบบระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเทคโนโลยี Blockchain มีโครงสร้างฐานข้อมูลแบบกระจายที่จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมส่งผ่านเครือข่ายในรูปแบบโดยตรงแบบ peer-to-peer เมื่อข้อมูลถูกยอมรับบนระบบแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ และมีกลไกในการตรวจสอบเพื่อสร้างชุดข้อมูลใหม่ โดยจะมีลายเซ็ ...
  • Thumbnail

   ทุนทางสังคมในประเทศไทย 

   อาณัติ ลีมัคเดช; ธีระ สินเดชารักษ์; นวลนภา ธนศักดิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)

   The objective of this paper is to introduce how to measure social capital in Thailand. In addition, the paper proves the significant role of social capital on socio-economic variables such as crime, health, income. Using the survey of the National Statistical Office in September 2007, the paper decomposes Thai social capital into five components, namely social cooperation, trust, social support, family ties, and social network.
  • type-icon

   ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจบัตรช้าง (บัตรมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

   อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   The project will develop website and mobile application to support tourists in seeking the shops/hotels where the Tourism department awarded the TTS. In addition, we produce 10,000 plastic cards for TTS membership to promote tourism and publicize the activities through various media.
  • type-icon

   ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT MASTER PLAN) ปี 2558 – 2562 ของกรมการท่องเที่ยว 

   อาณัติ ลีมัคเดช; Leemakdej, Arnat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   โครงการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2558-2562 ของกรมการท่องเที่ยวจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการท่องเที่ยว ที่มีความชัดเจนต่อเนื่อง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับประเทศ กระทรวงและกรมได้ รวมทั้งมีการบูรณาการระบบงานต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา การบริหารจัดการ และการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสา ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบสารสนเทศในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 

   อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   The project aimed to develop system to integrate data used for monitoring and evaluation process of central government agencies. There were a study and system development to integrate 8 monitoring and evaluation tools such as KPI Management, Performance Assessment Rating Tool (PART), Unit Cost Report, Financial Statement for both Department and Ministry level, Internal Audit, Inspection and Risk Analysis based on the good government principles.
  • type-icon

   ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทย (Venture Capital : VC) 

   อาณัติ ลีมัคเดช (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-04)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์การร่วมลงทุน เพื่อให้สามารถนำมากำหนดระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคการเกษตร เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจร่วมลงทุน และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาได้ดำเนินประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการภาคการเกษตร 5 ราย และวิเคราะห์ จัดทำ Due Diligence เพื่อประเมินความคุ้มค่าการลงทุนในอนาคตกับผู้ประกอบการจำนวน 2 ราย นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้จัดอบรมหลักสูตรการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “หลักและกระบวนการร่วมลงทุนกับผู้ ...
  • type-icon

   ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคเกษตรไทยที่สนับสนุนภาคเกษตร (Venture Capital : VC) และการศึกษาจัดตั้งบริษัทลูกของ ธ.ก.ส. เพื่อการร่วมลงทุน 

   อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-02)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมายด้านการตลาด และด้านการเงิน โดยมีการประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการภาคการเกษตร 5 ราย ที่ปรึกษาได้ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งบริษัทลูกของ ธ.ก.ส. ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการร่วมลงทุน และพัฒนาบุคลากรของ ธ.ก.ส. ให้มีทักษะในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในฐานะผู้แทนธนาคาร
  • type-icon

   ศึกษา ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศแบบศูนย์รวม (Centralization Database and IT System) 

   อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2012)

   This project designs the enterprise architecture to facilitate data centralization. With the vision to modernize the tourism department, the study investigates the existing system, analyze and design the new architecture based on services oriented architecture (SOA).
  • type-icon

   ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน และกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   พัชรา พัชราวนิช; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; ศุภชัย ศรีสุชาติ; อาณัติ ลีมัคเดช; สุพจน์ ชววิวรรธน์; สุรพล นิติไกรพจน์; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุนและกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งมี 3 รูปแบบ คือ รัฐดำเนินการเอง รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเอง การวิเคราะห์เริ่มจาก 1. ศึกษาและวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆในภาครัฐ 2. การพัฒนาหลักเกณฑ์และรูปแบบการลงทุน โดยวิเคราะห์ความเป็นสาธารณะและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน 4 ขั้นตอน คือ ความจำเป็นของโครงการ ...