Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การพัฒนาแนวคิด กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์และกิจกรรมเพื่อวิทยาเขตสุขภาพ (Healthy Campus) 

   อรทัย ศรีสันติสุข; ปิยรัตน์ อ่องลออ; ศุภัควดี อภินันทร์; วนิดา ตันนาภัย; แอนนา จุมพลเสถียร; รุจน์ โกมลบุตร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2002)

   งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามโครงการรณรงค์เพื่อวิทยาเขตสุขภาพและกิจกรรมเพื่อวิทยาเขตสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขอนามัย คุณภาพชีวิต สาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ศึกษาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา มีการกำหนดขอบเขตของการศึกษาจากกลุ่มบุคคลทุกระดับ นักศึกษาปริญญาตรี และองค์กรภาคีที่เป็นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เช่น หอพักเอกชน ร้านค้า และสถานบันเทิง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีรวมกัน ได้แก่ การสนทนากลุ่มย่อย ...